Odwiedź nasz profil na Facebooku
Odwiedź nas na Twitterze Odwiedź nas na Instagramie

Fundacja IRMA - Psy w Służbie Człowieka

STATUT FUNDACJI NA RZECZ RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PSÓW "IRMA"

Tekst jednolity z dnia 24. lutego 2015 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja nosi nazwę FUNDACJA NA RZECZ RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PSÓW "IRMA”, w skrócie FNRRSZWP „IRMA", zwana dalej Fundacją.

§2

Fundację ustanowiła: Jagna Natalia Gill, zwana dalej “Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 17. grudnia 2012 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Nowowiejskiego 10/1, Repertorium A Numer 3828/2012.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

 1. Prezes Zarządu podejmuje działania i decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatora, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Tylko Prezes Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, podpisywania umów, przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

§5

Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej i niniejszego Statutu.

§6

Fundacja może działać w kraju i za granicą. Jej siedzibą jest miasto Poznań w województwie wielkopolskim.

§7

Fundacja ma prawo powoływać jednostki, oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń.

§8

Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie działania.

§9

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§10

Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który może zostać zarejestrowany i objęty ochroną prawną.

§11

Fundacja ma prawo używać pieczęci, naszywek, emblematów, sztandarów, odznak, dystynkcji i oznaczeń stroju służbowego ludzi i psów z wizerunkiem graficznym Fundacji, wg wzorów ustalonych przez Zarząd.

§12

Fundacja dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się może tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§13

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych.

§14

 1. Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej członków Zarządu i wolontariuszy.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 3. Za wykonywanie obowiązków Członka Zarządu może być przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie przyznaje i ustala Fundator.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§15

Celem Fundacji jest:

 1. Ochrona życia i zdrowia ludzi poszkodowanych w wyniku wypadków, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń stanowiących zagrożenie.
 2. Ochrona zwierząt i środowiska.
 3. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

§16

Fundacja realizuje swoje cele:

 1. Realizacja zadań w zakresie wykorzystywania psów w ratownictwie poszukiwawczym, katastrofowym (gruzowym) i innym poprzez:
  1. wykonywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej,
  2. pozyskiwanie osób fizycznych i prawnych do współpracy w zakresie finansowania działań psów ratowniczych;
  3. współpracę z producentami wyposażenia specjalistycznego;
  4. współpracę i konsultacje z osobami, służbami i organizacjami, oraz wszelkimi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, których działalność dotyczy użycia psów ratowniczych;
  5. pozyskiwanie środków i narzędzi finansowania inicjatyw zmierzających do unifikacji działań psów ratowniczych;
 2. Realizacja zadań w zakresie szkolenia zespołów ratowniczych z psami oraz jego pełnej profesjonalizacji poprzez:
  1. organizację grupy przewodników z psami ratowniczymi, zwaną dalej JEDNOSTKĄ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZĄ IRMA, w skrócie JPR IRMA, specjalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem psów poszukiwawczych-terenowych, poszukiwawczych, gruzowiskowych, tropiących, zwłokowych i o innych specjalizacjach;
  2. szkolenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji psów ratowniczych i ich przewodników należących do JPR IRMA w oparciu o najwyższe wzorce krajowe i zagraniczne,
  3. wyposażenie JPR IRMA w sprzęt, umundurowanie i materiały dydaktyczne,
  4. prowadzenie działań zmierzających do integracji grup ratowniczych,
  5. poszukiwanie źródeł finansowania, darczyńców – osób prawnych i fizycznych w kraju i zagranicą, programów pomocowych, gotowych wspierać finansowo i merytorycznie programy szkoleniowe i treningowe związane z psami ratowniczymi;
  6. konsultowanie i wymianę doświadczeń teoretycznych i praktycznych ze specjalistami ratownikami oraz jednostkami GOPR, TOPR, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, PCK oraz innymi podmiotami używającymi w swoich działaniach wyspecjalizowanych psów;
  7. pozyskiwanie partnerów, firm-darczyńców i sponsorów zainteresowanych finansowaniem logistyki, treningów, wyposażenia i utrzymania psów ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji psów i szkolenia ich opiekunów i przewodników;
  8. organizację konferencji tematycznych oraz treningów z udziałem autorytetów szkoleniowych oraz psów ratowniczych pozostających w czynnej służbie w jednostkach wyspecjalizowanych;
  9. uczestnictwo we wspólnych treningach i ćwiczeniach ratowniczych grup specjalistycznych;
 3. Realizacja zadań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi poszkodowanych w wyniku wypadków, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń stanowiących zagrożenie poprzez:
  1. aktywne uczestnictwo członków JPR IRMA z psami ratowniczymi w akcjach poszukiwawczych i działaniach ratunkowych;
  2. stałą współpracę z centrami zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszami i jednostkami koordynującymi działania ratunkowe;
  3. współdziałanie z innymi jednostkami ratowniczymi;
  4. wyposażenie psów ratowniczych i ich opiekunów w sprzęt specjalistyczny ułatwiający działania poszukiwawcze i ratunkowe;
  5. działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze, w tym w szczególności: bezpiecznego transportu zwierząt, bezpiecznego transportu dzieci, działania prewencyjne w zakresie wypadków drogowych.
 4. Fundacja może dążyć do realizacji celów statutowych również poprzez:
  1. współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
  2. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach niezbędnych do realizacji celów Fundacji.
  3. organizację imprez pokazowych, symulacyjno-treningowych, wystaw, koncertów, happeningów, aukcji, zbiórek publicznych i akcji medialnych mających na celu pozyskanie środków na realizację celów statutowych.
  4. inne działania realizujące cele statutowe,
  5. działalność edukacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych budującą właściwe normy zachowań i postaw wobec psów, informującą o istotnej roli psów w życiu i pracy człowieka oraz o bezpieczeństwie kontaktów z psami,
  6. organizację grupy wolontariuszy z psami tzw. Grupę Pokazową, która będzie prowadziła działalność edukacyjną, o której mowa w §16 ust 4e
  7. organizację spotkań i prelekcji ze specjalistami z dziedzin pokrewnych oraz z członkami honorowymi i ambasadorami Fundacji.
 5. Realizacja celów w zakresie ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez:
  1. specjalistyczne szkolenie i przekazywanie psów podnoszących jakość życia osób chorujących na:
   • cukrzycę,
   • padaczkę,
  2. inne choroby, w których specjalistycznie wyszkolony pies może pomóc,
  3. prowadzenie badań oraz specjalistyczne szkolenie psów w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów,
  4. współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w specjalistycznym szkoleniu psów do wykrywania chorób, w tym nowotworów,
  5. działalność edukacyjną i informacyjną mającą na celu podnoszenie świadomości w społeczeństwie dotyczącej wykorzystania psów w wykrywaniu chorób.

§17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, przy czym cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), działalność w zakresie:
  • Chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD 01.49.Z)
  • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z)
  • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
  • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)
  • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z)
  • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (PKD 23.49.Z)
  • Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
  • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z)
  • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
  • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
  • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)
  • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
  • Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
  • Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
  • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
  • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
  • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
  • Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
  • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
  • Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C)
  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
  • Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
  • Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
  • Działalność weterynaryjna (75.00.Z)
  • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
  • Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
  • Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (82.99.Z)
  • Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z)
  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)
  • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
  • Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
  • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
  • Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
  • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z)
  • Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)
  • Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
 4. Uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej lub jej nowych rodzajów oraz o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Fundator.
 5. Na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie przeznaczona kwota 1000 zł, pochodząca ze środków majątkowych Fundacji.

Rozdział III

Władze

§18

Organami Fundacji są:

 • Fundator
 • Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”
 • Rada Fundacji zwana „Radą”

Rozdział IV

Zarząd Fundacji

§19

 1. Do zadań Fundatora należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady,
  2. powoływanie i likwidowanie oddziałów terenowych, jednostek organizacyjnych lub przedstawicielstw;
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdań Rady,
  4. udzielanie członkom  Zarządu i Rady  absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  5. podjęcie uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
  7. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, w tym o powołaniu i odwołaniu likwidatorów oraz o przeznaczeniu środków finansowych pozostałych po likwidacji Fundacji,
 2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał.

§20

 1. Zarząd Fundacji stanowi organ kolegialny i składa się z 2 członków.
 2. W skład Zarządu mogą wejść jedynie osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu.
 3. Skład Zarządu Fundacji musi być każdorazowo zatwierdzony podpisem Fundatora, o ile nie pełni on jednocześnie funkcji Prezesa Zarządu.

§21

 1. Fundator powołuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji oraz członków pierwszego składu Zarządu Fundacji.
 2. Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 3. Podejmując uchwałę o powołaniu członków Zarządu, Fundator powierza wybranemu członkowi funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§22

Zarząd Fundacji powoływany jest bezterminowo.

§23

 1. Fundator może zrezygnować z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku rezygnacji Fundatora ze stanowiska Prezesa Zarządu, wskazuje on osobę przejmującą funkcję Prezesa Zarządu.

§24

 1. W przypadku ustąpienia członka władz Fundacji, Prezes Zarządu wskazuje jego następcę.
 2. Członkowie Zarządu mogą zostać w każdym czasie odwołani przez Fundatora.
 3. W przypadku rezygnacji bądź odwołania Prezesa Zarządu, jego funkcję obejmuje Fundator.

§25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. tworzenie projektów, rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
 2. zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji;
 3. organizacja pracy biura Fundacji;
 4. działalność sprawozdawcza;
 5. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 6. usunięty
 7. usunięty

§26

 1. Prezes Zarządu podejmuje działania i decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatora, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Tylko Prezes Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, podpisywania umów, przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

§27

 1. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku równego rozłożenia głosów, ostateczną decyzję podejmuje Fundator, wchodzący w skład zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie Wice Prezesa Zarządu lub Fundatora.

§28

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zarząd może uchwalić regulamin określający tryb i zasady swojego działania.

§29

 1. Rada jest organem nadzorującym i opiniodawczym.
 2. Rada składa się od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego Rady.
 3. Kadencja członka Rady trwa trzy lata. Po upływie kadencji, członek Rady może być powoływany na kolejne kadencje.
 4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 5. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, śmierci lub odwołania ze składu Rady przed upływem kadencji.
 7. Członek Rady może być odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji, w szczególności z powodu nienależytego wykonywania obowiązków członka Rady, naruszenia postanowień Statutu lub utraty zaufania.
 8. Rada zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na rok.
 9. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych organów Fundacji. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub członek Rady wskazany do prowadzenia posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 10. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 11. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Fundator oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady spoza grona członków organów Fundacji – z głosem doradczym.
 12. Do zadań Rady należy:
  1. stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  2. badanie stanu majątkowego i ksiąg rachunkowych Fundacji,
  3. nadzór i kontrola kosztów, budżetu oraz organizacji pracy Fundacji,
  4. badanie i ocena sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji w zakresie ich zgodności z dokumentami Fundacji i stanem faktycznym,
  5. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta w celu badania sprawozdań finansowych Fundacji,
  6. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności statutowej Fundacji,
  7. wyrażenie opinii w sprawie połączenia z inną fundacją,
  8. wyrażenie opinii w sprawie likwidacji Fundacji,
  9. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Fundatora lub Zarząd.
 13. Funkcje członków Rady są honorowe. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych kosztów, o czym decyduje Fundator.

Rozdział V

Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza IRMA

§30

Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza IRMA, zwana dalej JPR IRMA, jest powoływana przez Zarząd na podstawie pisemnej uchwały.

§31

JPR IRMA może ulec likwidacji bądź przekształceniu wyłącznie na pisemny wniosek Zarządu.

§32

 1. Członkowie JPR IRMA zobowiązani są do wnoszenia kaucji i opłacania składek na rzecz Jednostki.
 2. Wysokość składek i kaucji oraz tryb ich wnoszenia określają odrębne przepisy uchwalane przez Zarząd Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji ma prawo zwolnić członka JPR IRMA z wnoszenia kaucji i opłacania składek na podstawie podjętej uchwały.

§33

JPR IRMA dowodzona jest przez INSTRUKTORA-TRENERA wskazanego na to stanowisko przez Prezesa Zarządu.

§34

 1. Decyzje o przyjęciu w poczet JPR IRMA, bądź skreśleniu danej osoby podejmuje INSTRUKTOR-TRENER, a uchwala Zarząd.
 2. O trybie i sposobie rekrutacji do JPR IRMA decyduje INSTRUKTOR-TRENER.
 3. Członkiem JPR IRMA może zostać osoba pełnoletnia oraz nieskazana prawomocnym wyrokiem sądu.

§35

INSTRUKTOR-TRENER może być zatrudniony przez Fundację na podstawie odrębnych przepisów.

§36

Decyzje o wyborze, zatrudnianiu bądź odwołaniu INSTRUKTORA-TRENERA podejmuje Prezes Zarządu drogą uchwały.

§37

Decyzje odnośnie organizacji, działalności, zakresu i metod szkoleniowych JPR IRMA podejmuje wyłącznie INSTRUKTOR-TRENER.

§38

Decyzje INSTRUKTORA-TRENERA dotyczące organizacji i działalności JPR IRMA są ostateczne, jednak muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji.

§39

 1. JPR IRMA może posiadać swoje wewnętrzne regulaminy określający szczegółowo kwestie organizacyjne JPR IRMA oraz prawa i obowiązki jej członków.
 2. Regulaminy są uchwalane przez Zarząd i zatwierdzane pisemnym podpisem przez INSTRUKTORA-TRENERA oraz Prezesa Zarządu.
 3. Niestosowanie się członków JPR IRMA do regulaminów jest równoznaczne z skreśleniem ich z listy członków JPR IRMA.

§40

 1. INSTRUKTOR-TRENER jest jedyną osobą upoważnioną do wydawania decyzji o przystępowaniu członków JPR IRMA do egzaminów wewnętrznych i państwowych oraz udziału członków JPR IRMA w szkoleniach, manewrach i innych inicjatywach organizowanych zarówno przez Fundację, jak i inne Organizacje.
 2. Niedostosowanie się do decyzji INSTRUKTORA-TRENERA w sprawach określonych w §40, pkt. 1 jest równoznaczne ze skreśleniem z listy członków JPR IRMA.

§41

 1. W kwestiach dotyczących działalności i funkcjonowania JPR IRMA, których nie precyzuje Statut oraz wewnętrzne regulaminy, moc decyzyjną posiada INSTRUKTOR-TRENER.
 2. Wszelka dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zarejestrowana podczas treningów, szkoleń, egzaminów, wyjazdów, pokazów i innych działań Fundacji, w tym działań JPR IRMA, jest własnością Fundacji.
 3. Materiały wskazane w §41, pkt. 2 nie mogą być rozpowszechniane bez wiedzy i zgody Fundacji. Materiały udostępniane powinny być opatrzone logo Fundacji lub JPR IRMA.

Rozdział VI

Majątek i dochody Fundacji

§42

 1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych) wniesiona przez Fundatora.
 2. Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

§43

 1. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.
 2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Fundacja  sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

§44

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 2. składki na rzecz JPR IRMA oraz wniesione kaucje;
 3. dochody z aukcji, kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;
 4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych;
 5. dochody ze sponsoringu;
 6. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;
 7. nawiązki, świadczenia na cel społeczny oraz inne dochody prawnie dopuszczalne
 8. inne mienie nabyte w toku działalności przez Fundację,
 9. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej,
 10. dochody ze zbiórek publicznych.

§45

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§46

Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

§47

Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte dla realizacji dowolnego celu Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu, na który dochody mają zostać przeznaczone.

§48

Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na realizację jej celów statutowych.

§49

 1. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, medale i inne odznaczenia oraz nadawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla realizacji celów  statutowych Fundacji.
 2. Fundacja może nadać tytuł Ambasadora Fundacji osobom fizycznym w sposób szczególny wpierającym działalność Fundacji i propagującym jej cele i idee.
 3. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny mogą otrzymać tytuł Darczyńcy Fundacji. W przypadku darowizn, subwencji lub dotacji których kwota jednorazowa lub łączna w okresie jednego roku wynosi co najmniej 10.000 zł Fundacja nadaje tytuł Sponsora Fundacji.
 4. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wspierające działalność Fundacji w innych sposób niż materialny, mogą otrzymać tytuł Przyjaciela Fundacji.

§50

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich;

Rozdział VII

Zmiana Statutu

§51

 1. Fundator dopuszcza możliwość zmiany Statutu Fundacji. Zmiany nie mogą dotyczyć istotnych zmian w celach Fundacji.
 2. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić na podstawie pisemnej uchwały Fundatora.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§52

 1. Dla efektywnej realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§53

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora.
 2. Fundacja może ulec likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji, lub osiągnięcia celów statutowych Fundacji.

§54

W przypadku likwidacji majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji zostanie przekazany na rzecz podmiotu wskazanego przez Fundatora lub powołanego przez niego Likwidatora.

§55

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadomi właściwego Ministra.

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§56

Do spraw nieregulowanych w statucie należy stosować przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z poź. zm.) oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 91.46.2003 z póź. zm.).